etenduskunstide alane huviharidus

Õpetajad: Eve Noormets, Marco Bonisimo,Marianne Kütt, Aleksander Źemźurov, Maarja Viiding

Vanuserühm: I - IX kl

Eesmärgid:
• Luua tingimused tantsuhariduse omandamiseks, sotsiaalsete oskuste ja esteetiliste tõekspidamiste arenemiseks, lähtudes laste ealistest ja füüsilistest iseärasustest
• Pakkuda võimalusi etendamiskogemuste omandamiseks

Õppe sisu:

kehatunnetus – oma keha võimaluste ja eripärade tundmaõppimine ning loov kasutamine liikudes/tantsides; keha ja tervise vaheliste seoste teadvustamine; eneseõpetus

improvisatsioon – füüsiline eneseväljendus, varem mittetoimunule reageerimine, ühistele otsustele jõudmine, grupi märkamine, oma initsiatiivi näitamine

meistriklassid – võimalus kohtuda erinevate liikumist ja tantsu professionaalselt õpetavate inimestega nii eestist kui ka välismaalt; kogeda erinevaid koolkondi ja liikumisstiile, saada teadlikumaks kaasaegse tantsu arengusuundadest, enesearendamise võimalustest

etendamiskunst – sõna, mõtte ja liikumise seostel baseeruvad ülesanded, mis vormistatakse ettenäitamiseks

esinemispraktika – esinemised erinevatel lavadel

Õppetöö korraldus:

rühmas 5 -12 last
tunnid toimuvad 2 – 3 korda nädalas või vastavalt tegevusplaanile ja projektõppe võimalustele ( vähemalt 180 tundi õppeaastas), tunni kestus 90 - 120 min õppeaeg rühmas 1 - 9 a

Lisatreeningud, projektipõhised ettevõtmised ja esinemised toimuvad vastavalt rühmasisesele, (õpetaja ja õpilaste vahelisele) kokkuleppele, lähtudes jõuvarudest, finantsilistest võimalustest jms.

Õpitulemused:

täpsustub arusaamine endast (oma kehast, käitumisest)

tegutsemine, treenimine, tantsimine muutub teadlikumaks

õpib sisemaailma tundmusi ja elamusi vormima väliselt nähtavaks tulemuseks

areneb situatsioonitunnetus, koostöövalmidus

____________

eve stuudio põhiõppe (regulaarsed tunnid, loomelaagrid, noorte notafe, esinemised, sõidud jne.) minimaalne aasta maht on 180 tundi ( maksimaalne 256 tundi või enam, see sõltub õpilase ja pere jaksamisest).
aasta ( september - september ) osalustasu on 300€ ning sellele summale saadame ka arve ankeedis näidatud e-posti aadressil. Selle võib tasuda korraga või püsimaksekorraldusena 25€ kuus hiljemalt iga kuu 15.kuupäevaks. Kolmes jaos makstes palume 100€ kanda üle hiljemalt 15.01,15.05, 15.09.

eve stuudiost loobudes palume saata sellekohane info evestuudio@gmail.com vähemalt 1 kuu enne viimast osaluskorda. Palju parem on, kui muutused toimuvad enne uut septembrit. Ideaalne on, kui ei tahagi eve stuudiost lahku minna.

eve stuudio koolieelikutele
5€ kord / 25€ kuu ettemaksena

Õpetaja: eve noormets

Kooliaste: algaste
Vanuserühm: 4.-6.a.

Eesmärk:
Läbi tantsuhariduse luua tingimused sotsiaalsete oskuste ja esteetiliste tõekspidamiste arenemiseks, lähtudes laste ealistest ja füüsilistest iseärasustest


Õppeaine sisu:

loov tants - tantsuelementide (aeg, ruum ja keha) tundmaõppimine ja kasutamine improvisatsioonilises liikumises

Õppetöö korraldus:
rühmas on kuni 7 - 11 last

tunnid toimuvad 1 kord nädalas
tunni kestus 30 - 45 min
õppeaeg rühmas 1- 3 a
Iga tunni lõpus on 10 minutit uksed avatud ja toimub pedagoogiline esitlus ja esinemine lastevanematele.

Kord aastas toimub tantsutund koos lapsevanematega.


Õpitulemused:
  •  laps teab rühmas tegutsemise kokkuleppeid ja käitub neile vastavalt
  • areneb aja- ja ruumitaju

  • areneb rütmi- ja liikumismälu